Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu và ứng dụng

EMAS Center vẫn luôn không ngừng đẩy mạnh phát triển thị trường doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững gắn liền với hoạt động khoa học công nghệ. Các hoạt động khoa học công nghệ EMAS nghiên cứu và xây dựng, cụ thể như sau:

  1. Nghiên cứu và xây dựng các công cụ, giải pháp quản lý, khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; khắc phục ô nhiễm, kỹ thuật xử lý môi trường trong lao động, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân;
  2. Nghiên cứu xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường gắn kết với ứng phó biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các hệ sinh thái;
  3. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá và công nhận các công nghệ, sản phẩm có ứng dụng trong bảo vệ môi trường.