Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn

Với tập thể chuyên gia chuyên nghiệp, đầu ngành trong lĩnh vực môi trường và trang thiết bị rất mới, hiện đại EMAS Center tự tin có đủ thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn như: 

  1. Tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường; Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường;
  2. Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại, báo cáo xả thải, báo cáo khai thác nước dưới đất;
  3. Tư vấn, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống xử lý khí thải; Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và ngoài công trình;
  4. Tư vấn xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn y tế cho địa phương, kế hoạch hành động để giảm thiểu tác hại từ chất thải rắn y tế;
  5. Tư vấn, thực hiện việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường/Quy hoạch bảo vệ môi trường phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương, xây dựng các phương án/kịch bản ứng phó sự cố về môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu
  6. Tư vấn, thực hiện các báo cáo phân tích và đánh giá rủi ro định tính, bán định lượng và định lượng rủi ro (QRA) cho các công trình