Nhảy đến nội dung
x

BAN LÃNH ĐẠO

Co%20Chi.jpg

Giám đốc Trung tâm

TS. Nguyễn Thúy Lan Chi
Email: nguyenthuylanchi@tdtu.edu.vn
 

T.%C4%90%E1%BB%A9c.jpg

Quản lý kỹ thuật

TS. Phạm Anh Đức
Email
: phamanhduc@tdtu.edu.vn