Nhảy đến nội dung
x

CÁC HOẠT ĐỘNG

Các lĩnh vực hoạt động cụ thể của Trung tâm Quan trắc môi trường bao gồm:

- Dịch vụ quan trắc môi trường: lấy mẫu, đo nhanh tại hiện trường, phân tích đánh giá chất lượng môi trường (đất, nước, không khí, bùn thải và trầm tích...).

- Dịch vụ tư vấn:

 • Tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường; Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các hồ sơ môi trường khác theo quy định; xây dựng các phương án/kịch bản ứng phó sự cố về môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu;
 • Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại, báo cáo xả thải, báo cáo khai thác nước dưới đất;
 • Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý khí thải, nước thải và chất thải rắn;
 • Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn y tế cho địa phương, kế hoạch hành động để giảm thiểu tác hại từ chất thải rắn y tế;
 •  Tư vấn, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, hệ thống cấp thoát nước trong nhà và ngoài công trình;
 • Tư vấn, thực hiện các báo cáo phân tích và đánh giá rủi ro định tính, bán định lượng và định lượng rủi ro (QRA) cho các công trình.

- Dịch vụ đào tạo: 

 • Đào tạo chuyên sâu về các hoạt động bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý môi trường tại các địa phương/doanh nghiệp; chứng chỉ do Đại học Tôn Đức Thắng cấp;
 • Đào tạo các khóa ngắn hạn/chuyên sâu về bảo vệ môi trường theo đặt hàng.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ:

 • Các công cụ, giải pháp quản lý, khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; khắc phục ô nhiễm, kỹ thuật xử lý môi trường trong lao động, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân;
 • Các giải pháp bảo vệ môi trường gắn kết với ứng phó biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các hệ sinh thái;
 • Hệ thống đánh giá và công nhận các công nghệ, sản phẩm có tính ứng dụng và hiệu quả tích cực trong bảo vệ môi trường.