Tin tức https://emas.tdtu.edu.vn/ vi Thực hiện giám sát môi trường lao động cho nhà máy BM Windows https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/thuc-hien-giam-sat-moi-truong-lao-dong-cho-nha-may-bm-windows <span property="schema:name">Thực hiện giám sát môi trường lao động cho nhà máy BM Windows</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/15" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thao.nguyen</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-10-16T09:03:08+00:00">T6, 10/16/2020 - 16:03</span> Fri, 16 Oct 2020 09:03:08 +0000 thao.nguyen 317 at https://emas.tdtu.edu.vn https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/thuc-hien-giam-sat-moi-truong-lao-dong-cho-nha-may-bm-windows#comments Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/hoc-sinh-truong-thpt-chuyen-tran-dai-nghia-tham-quan-trung-tam-quan-trac-moi-truong <span property="schema:name">Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/15" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thao.nguyen</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-26T06:03:00+00:00">CN, 07/26/2020 - 13:03</span> Sun, 26 Jul 2020 06:03:00 +0000 thao.nguyen 316 at https://emas.tdtu.edu.vn Thông báo tạm ngưng làm việc trực tiếp tại trung tâm đến 15/4/2020 do dịch bệnh Covid-19 https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/thong-bao-tam-ngung-lam-viec-truc-tiep-tai-trung-tam-den-1542020-do-dich-benh-covid-19 <span property="schema:name">Thông báo tạm ngưng làm việc trực tiếp tại trung tâm đến 15/4/2020 do dịch bệnh Covid-19</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/15" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thao.nguyen</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-01T14:56:24+00:00">T4, 04/01/2020 - 21:56</span> Wed, 01 Apr 2020 14:56:24 +0000 thao.nguyen 315 at https://emas.tdtu.edu.vn Trung tâm quan trắc môi trường thực hiện quan trắc, lấy mẫu cho các bệnh viện ở tỉnh Gia Lai https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/trung-tam-quan-trac-moi-truong-thuc-hien-quan-trac-lay-mau-cho-cac-benh-vien-o-tinh <span property="schema:name">Trung tâm quan trắc môi trường thực hiện quan trắc, lấy mẫu cho các bệnh viện ở tỉnh Gia Lai</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/15" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thao.nguyen</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-06-20T03:02:13+00:00">T5, 06/20/2019 - 10:02</span> Thu, 20 Jun 2019 03:02:13 +0000 thao.nguyen 314 at https://emas.tdtu.edu.vn Trung tâm Quan trắc môi trường thực hiện quan trắc, lấy mẫu không khí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/trung-tam-quan-trac-moi-truong-thuc-hien-quan-trac-lay-mau-khong-khi-tren-dia-ban-tinh <span property="schema:name">Trung tâm Quan trắc môi trường thực hiện quan trắc, lấy mẫu không khí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/15" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thao.nguyen</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-06-20T01:14:31+00:00">T5, 06/20/2019 - 08:14</span> Thu, 20 Jun 2019 01:14:31 +0000 thao.nguyen 313 at https://emas.tdtu.edu.vn Vài phút suy ngẫm về ngôi nhà thứ 2 mang tên Bác Tôn https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/vai-phut-suy-ngam-ve-ngoi-nha-thu-2-mang-ten-bac-ton <span property="schema:name">Vài phút suy ngẫm về ngôi nhà thứ 2 mang tên Bác Tôn</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/15" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thao.nguyen</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-06-20T01:08:40+00:00">T5, 06/20/2019 - 08:08</span> Thu, 20 Jun 2019 01:08:40 +0000 thao.nguyen 312 at https://emas.tdtu.edu.vn Trung tâm Quan trắc môi trường vừa hoàn thành đánh giá giám sát chuyển đổi phiên bản ISO 17025:2017 https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/trung-tam-quan-trac-moi-truong-vua-hoan-thanh-danh-gia-giam-sat-chuyen-doi-phien-ban <span property="schema:name">Trung tâm Quan trắc môi trường vừa hoàn thành đánh giá giám sát chuyển đổi phiên bản ISO 17025:2017</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/15" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thao.nguyen</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-04-18T07:21:53+00:00">T5, 04/18/2019 - 14:21</span> Thu, 18 Apr 2019 07:21:53 +0000 thao.nguyen 311 at https://emas.tdtu.edu.vn Tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường không khí" cho cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Tiền Giang https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/chuc-khoa-dao-tao-ky-thuat-quan-trac-chat-luong-moi-truong-khong-khi-cho-can-bo-trung <span property="schema:name">Tổ chức khóa đào tạo &quot;Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường không khí&quot; cho cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Tiền Giang</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/15" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thao.nguyen</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-02-22T07:18:27+00:00">T6, 02/22/2019 - 14:18</span> Fri, 22 Feb 2019 07:18:27 +0000 thao.nguyen 306 at https://emas.tdtu.edu.vn Tổ chức khóa đào tạo"Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước" cho cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/chuc-khoa-dao-taoky-thuat-quan-trac-chat-luong-moi-truong-nuoc-cho-can-bo-trung-tam <span property="schema:name">Tổ chức khóa đào tạo&quot;Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước&quot; cho cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/15" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thao.nguyen</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-01-24T10:15:17+00:00">T5, 01/24/2019 - 17:15</span> Thu, 24 Jan 2019 10:15:17 +0000 thao.nguyen 305 at https://emas.tdtu.edu.vn Học viên Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường https://emas.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/hoc-vien-trung-tam-toan-lao-dong-va-cong-nghe-moi-truong-tham-quan-trung-tam-quan-trac <span property="schema:name">Học viên Trung tâm An toàn lao động và công nghệ môi trường tham quan Trung tâm Quan trắc môi trường</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/15" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">thao.nguyen</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-01-14T01:53:03+00:00">T2, 01/14/2019 - 08:53</span> Mon, 14 Jan 2019 01:53:03 +0000 thao.nguyen 304 at https://emas.tdtu.edu.vn