Nhảy đến nội dung
x
Trung tâm quan trắc môi trường được chứng nhận Phòng thí nghiệm chuyên ngành Hóa
Trung tâm Quan trắc môi trường đã được Văn phòng công nhận chất lượng đánh giá và công nhận phù hợp với yêu cầu năng lực thử nghiệm với mã số VILAS 1100 theo Quyết định số 180.2018/QĐ-VPCNCL ngày 17/04/2018.
Subscribe to Tin tức