Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm Quan trắc môi trường thực hiện quan trắc, lấy mẫu không khí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 10-14/6/2019 vừa qua, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tiến hành quan trắc, lấy mẫu môi trường nước, không khí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để thực hiện quan trắc môi trường quý 2 cho tỉnh. Chương trình quan trắc môi trường cấp tỉnh gồm các chương trình quan trắc thành phần môi trường (đất, nước, không khí, tiếng ồn). Mục đích của việc quan trắc môi trường là từ số liệu quan trắc, chúng ta sẽ đánh giá được tác động và ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm rồi đưa ra giải pháp giảm thiểu.

Theo kế hoạch đã đề ra, Trung tâm Quan trắc môi trường sẽ thực hiện lấy mẫu nước, không khí - tiếng ồn ở 35 địa điểm trên toàn tỉnh Tiền Giang trong 5 ngày. Sau đó, mẫu sẽ được bảo quản và vận chuyển về PTN để thực hiện phân tích mẫu.

Một số hình ảnh khi lấy mẫu

tg1.jpg

 

tg3.jpg

 

tg5.jpg