Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm Quan trắc môi trường vừa hoàn thành đánh giá giám sát chuyển đổi phiên bản ISO 17025:2017

Ngày 11 – 12/4/2019 vừa qua, Trung tâm Quan trắc môi trường đã đón đoàn đánh giá của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) đến để đánh giá giám sát việc thực hiện chuyển đổi phiên bản ISO 17025:2017. 


Qua 2 ngày làm việc, Trung tâm Quan trắc môi trường đã được chứng nhận chuyển đổi phiên bản mới, tất cả hồ sơ/quy trình đã thực hiện phù hợp theo các chuẩn mực nêu trong Tiêu chuẩn ISO 17025:2017.

Một số hình ảnh của 2 buổi đánh giá 

DGGS2.jpg


 

DGGS1.jpg