Nhảy đến nội dung
x

Thực hiện giám sát môi trường lao động cho nhà máy BM Windows

Ngày 15/10/2020 vừa qua, Trung tâm Quan trắc môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước thải, nước ăn uống, nước sinh hoạt và mẫu không khí ở nhà máy BM Windows để thực hiện đo đạc giám sát môi trường lao động cho nhà máy BM Windows. 

Một số hình ảnh khi lấy mẫu

Thực hiện đo mẫu tại nhà xưởngThực hiện đo mẫu tại nhà xưởngThực hiện đo mẫu tại nhà xưởngThực hiện đo mẫu tại nhà xưởng