Nhảy đến nội dung
x

TIN TỨC

Trung tâm Quan trắc môi trường được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Quyết định số 1611/QĐ-BTNMT ngày 21/05/2018 với mã số VIMCERTS 220.  
Trung tâm quan trắc môi trường được chứng nhận Phòng thí nghiệm chuyên ngành Hóa
Trung tâm Quan trắc môi trường đã được Văn phòng công nhận chất lượng đánh giá và công nhận phù hợp với yêu cầu năng lực thử nghiệm với mã số VILAS 1100 theo Quyết định số 180.2018/QĐ-VPCNCL ngày 17/04/2018.